Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over de materie van gegevensbescherming, gelieve te raadplegen onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “controller” genoemd)” in dit Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens op elk gewenst moment zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming gerelateerde kwesties.

Analyse-instrumenten en instrumenten verstrekt door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s, en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Koln

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Vandaar, behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Lagocamp Sas di Flavia Beretta & C.
Via Corsini 3
21061 Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
Italië

Telefoon: +39 – 0332 – 5602 03
E-mail: maccagno@lagocamp.com
Telefax: +39 – 0332 – 561263

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen besluiten neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mail adressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek indient tot verwijdering of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk geoorloofde redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het In het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Onder meer instrumenten van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming perspectief niet-beveiligde niet-EU-landen, in onze website zijn geïntegreerd. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar kunnen worden verwerkt. Wij moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens door te geven aan de veiligheids agentschappen en heeft u als betrokkene geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het is dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse agentschappen (bv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden archiveert. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS OP DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD IS, KUNT U DEZE VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN OM DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME OP ELK MOMENT. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende agentschap, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of arbeidsplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij u de gegevens overdragen die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen geschieden alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderings programma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie over uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, zullen wij meestal tijd nodig om deze bewering te controleren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te rechten, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats in plaats van de vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten moeten worden tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die samen met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd versturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat in de branche “cookies” worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessie cookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om te profiteren van bepaalde diensten die worden aangeboden door de derde derde partij aangeboden diensten (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die vereist zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte brengen in combinatie met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Borlabs cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en voor hun documentatie die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna aangeduid als Borlabs).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, dat alle verklaringen of herroepingen van toestemming die u hebt ingevoerd. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De opgeslagen gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons verzoekt deze te wissen, het Borlabs cookie op zelf verwijdert of het doel van de opslag van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan wettelijke verplichtingen die door de wet worden opgelegd. Om de details van het beleid van Borlabs inzake gegevensverwerking te bekijken, gaat u naar https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store.

Wij gebruiken de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs om de verklaringen van toestemming te verkrijgen die wettelijk verplicht zijn voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en alle contactinformatie door ons worden opgeslagen om uw vraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te wissen gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit geldt onverminderd onverminderd eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name wat betreft de bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons worden opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of is vereist voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegezonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt dan informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die ermee zijn geïntegreerd. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van de gedragspatronen van de gebruiker (bijv. cookies of device fingerprinting). De informatie over het gebruik van de website die door Google wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen voor de optimalisatie van zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten te optimaliseren. Als een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijv. een overeenkomst voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP adres wordt verzonden naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te analyseren uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan de exploitant van deze website andere diensten verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, kunt u de Data Privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Contract gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics, om aan de websitebezoeker compatibele advertenties binnen het Google advertentienetwerk te kunnen tonen. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verkregen van derde providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U hebt de mogelijkheid om deze functie functie te allen tijde te deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de “E-Commerce Tracking” functie van Google Analytics. Met behulp van ECommerce-Tracking is de website-exploitant in staat om de aankooppatronen van websitebezoekers te analyseren bezoekers van de website te analyseren met als doel de online-marketingcampagnes van de exploitant te verbeteren. In deze context wordt informatie, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde waarde van de bestellingen, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken van het product en het nemen van de aankoopbeslissing worden bijgehouden. Deze gegevens kunnen door Google worden geconsolideerd onder een transactie ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Archiveringsperiode

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- of incidentniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv, DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Voor details, klik op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

7. Plug-ins en Tools

YouTube

Deze website bevat video’s van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van deze website bezoekt waarin een YouTube is ingesloten, wordt een verbinding met de servers van YouTube servers tot stand worden gebracht. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server worden geïnformeerd, welke van onze pagina’s u bezocht hebt.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkennen (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met het doel om de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en om pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om direct uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomst ter zake is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen elk moment worden herroepen.

Voor meer informatie over de manier waarop YouTube met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nlen.

SGS

Persoonlijke gegevens

SGS verzamelt persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u informatie over onze diensten aanvraagt, wanneer u zich abonneert op onze websitediensten, e-mailalerts en/of onze nieuwsbrief; wanneer u een vraag stelt via onze verschillende aanvraagformulieren en hulplijnen zoals onze Integriteitshulplijn of wanneer u een transactie voltooit of een bestelling plaatst via onze website. Dit kan het volgende omvatten:

Identificatie- en contactgegevens zoals voornaam, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en land

Financiële en transactiegegevens zoals creditcardgegevens

Alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals feedback, meningen of informatie verstrekt via een van onze hulplijnen.

SGS verzamelt ook automatisch persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn

Apparaatinformatie zoals IP-adres, verwijzende websites, bezochte SGS-pagina’s vanaf uw apparaat of de duur van het bezoek van uw apparaat aan deze website

Internetloggegevens en gegevens die worden verzameld via externe providers zoals Google Analytics, maar waarmee uw identiteit niet specifiek kan worden achterhaald

Informatie verzameld met behulp van cookies (zie ons cookiebeleid voor meer informatie)

Waarom ze worden gebruikt

SGS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om onze website te verbeteren met als doel de inhoud zo effectief mogelijk te presenteren voor u en het apparaat dat u gebruikt

Om u e-mails te sturen en met u te communiceren over onze diensten en evenementen die interessant voor u kunnen zijn, indien dit in overeenstemming is met de door u gekozen marketingvoorkeuren

Om het gebruik van de website te analyseren, trends te monitoren en voor reclamedoeleinden

Om te reageren op vragen en opmerkingen en om u ondersteuning te bieden via communicatiekanalen zoals klantenservice of contactcentra.

Om onze website veilig te beheren en te voldoen aan onze wettelijke vereisten en verplichtingen

Om een transactie of bestelling die u op de websites van de SGS Groep hebt geplaatst te voltooien of af te ronden

Om uw gebruikersaccount aan te maken en te beheren

Om te delen met andere ondernemingen binnen de SGS Groep zodat zij producten of diensten aan u kunnen leveren

Voor elk ander doel waarover SGS u zal informeren alvorens persoonlijke gegevens te verzamelen

Hoe SGS gegevens deelt

SGS deelt of draagt persoonlijke gegevens over zoals hier beschreven. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met de lokaal geldende regelgeving voor gegevensbescherming en de lokale privacyvereisten. Af en toe kan SGS niet-persoonlijke, geanonimiseerde en statistische gegevens delen met derden voor onze eigen zakelijke doeleinden.

Hieronder vindt u de partijen aan wie SGS persoonlijke gegevens kan verstrekken en de redenen daarvoor:

Aan andere ondernemingen binnen de SGS-groep en aan ondernemingen waarin SGS een belang van meer dan 50% heeft, wanneer dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor u uw persoonsgegevens hebt verstrekt en in het bijzonder wanneer dit nodig is voor het leveren van diensten, accountbeheer, verkoop, marketing en ondersteuning. SGS neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat aan SGS gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte ons wereldwijde privacybeleid, deze privacyverklaring en de plaatselijke toepasselijke wetgeving naleven bij de verwerking van persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kan SGS persoonlijke gegevens delen met externe aannemers en verkopers die bepaalde functies namens SGS uitvoeren, zoals het verzamelen en leveren van monsters, het uitvoeren van inspectieopdrachten, het verzenden van e-mails, het verwijderen van terugkerende informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens en het verwerken van creditcardbetalingen, het leveren van direct-marketingdiensten en cloudhostingdiensten. Deze partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om de respectieve functies uit te voeren. Ze mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons.

Indien SGS, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van overheids- of wettelijke instanties om dergelijke informatie, in het geval van een fusie, verkoop, reorganisatie, overname, joint venture of overdracht, het gepast acht om informatie vrij te geven die nodig is om een persoon te identificeren, te contacteren of gerechtelijk te vervolgen die ons zakelijk beleid of andere voorwaarden schendt; of om ondernemingen binnen de SGS Groep anderszins te beschermen.

Hoe lang worden ze bewaard?

SGS bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen. In bepaalde gevallen kan een langere bewaartermijn vereist of toegestaan zijn door de wet of om SGS in staat te stellen haar zakelijke belangen na te streven, audits uit te voeren, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze overeenkomsten af te dwingen of geschillen op te lossen.

SGS hanteert de volgende criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen:

Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten te leveren of om onze activiteiten uit te voeren?

Hebt u een gebruikersaccount bij ons? Zo ja, dan bewaart SGS uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u de relevante diensten te leveren.

Is SGS onderworpen aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om uw gegevens op te slaan? Voorbeelden hiervan zijn dwingende wetten om gegevens te bewaren in overeenstemming met lokale wettelijke vereisten, bevelen van de overheid om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of gegevens die bewaard moeten worden voor contractuele doeleinden of mogelijke rechtszaken.

Hoe persoonlijke gegevens worden beschermd

SGS handhaaft strikte veiligheidsmaatregelen bij de opslag en openbaarmaking van gegevens die u ons hebt verstrekt om onbevoegde toegang, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Dit kan het volgende omvatten:

Fysieke veiligheidsmaatregelen, met gesloten deuren en archiefkasten, gecontroleerde toegang tot onze faciliteiten en de veilige vernietiging van media die uw persoonlijke gegevens bevatten

Technische beveiligingen, zoals het gebruik van antivirus- en endpointbeschermingssoftware en bewaking van onze systemen en datacenters om ervoor te zorgen dat ons beveiligingsbeleid wordt nageleefd

Organisatorische waarborgen, zoals training en bewustwordingsprogramma’s op het gebied van beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers het belang en de middelen begrijpen waarmee ze uw persoonlijke gegevens moeten beschermen.

SGS verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens (ook bekend als speciale categorieën van persoonlijke gegevens). Wanneer SGS dat wel doet, zal SGS de gegevens altijd verzamelen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien u ervoor kiest om ons ongevraagd gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, wordt u gevraagd om per geval uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van dergelijke gegevens door een specifiek formulier in te vullen.

SGS verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, neem dan contact op met uw ouder/voogd om hun toestemming te verkrijgen voordat u persoonsgegevens aan SGS verstrekt, want zonder deze toestemming bent u niet gemachtigd om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien SGS verneemt dat SGS gegevens heeft verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, behoudt SGS zich het recht voor deze gegevens te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of uw toestemming.

Hoe u toegang kunt krijgen tot persoonlijke gegevens en hoe u deze kunt controleren

SGS zorgt ervoor dat u uw recht op toegang tot en controle over uw gegevens kunt uitoefenen.

Als u zich hebt geregistreerd voor een account op www.sgs.com en/of de lokale equivalenten, hebt u rechtstreeks en onafhankelijk toegang tot uw online profiel en andere persoonlijke gegevens en kunt u deze zelf bijwerken, wijzigen of, waar wettelijk toegestaan, wijzigen of verwijderen door in te loggen op de betreffende website of dienst met behulp van uw inloggegevens.

Anders, en in overeenstemming met onze interne procedures, zal SGS reageren op de volgende verzoeken zoals hieronder beschreven. Alle verzoeken moeten worden ingediend via ons online privacyverzoekformulier of door schriftelijk contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Contact opnemen”:

Toegang tot persoonlijke gegevens: u hebt het recht om op te vragen welke persoonlijke gegevens SGS over u bewaart, onder voorbehoud van ons recht om u dienovereenkomstig te identificeren. Als u een kopie van uw gegevens opvraagt, kan SGS u hiervoor kosten in rekening brengen, tenzij dit volgens de lokale wetgeving niet is toegestaan.

Correctie en verwijdering: in sommige rechtsgebieden, waaronder de EU (in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake privacy van betrokkenen), hebt u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken als deze onjuist zijn of bijgewerkt moeten worden. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, hoewel dit niet altijd mogelijk is vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen om dergelijke gegevens te bewaren. Als SGS gevraagd wordt uw gegevens te verwijderen, kan SGS beperkte informatie over u bewaren om aan te tonen dat SGS aan onze verplichting heeft voldaan.

Een klacht indienen: Eventuele klachten over de naleving van de in deze Verklaring beschreven praktijken worden behandeld zoals hierin beschreven. In sommige rechtsgebieden, waaronder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming voor klachten van betrokkenen in de EU, hebt u het recht om een formele klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Marketingvoorkeuren: SGS kan u periodiek marketingcommunicatie sturen over onze diensten via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, sms, post en sociale media van derden, in overeenstemming met de geldende marketingwetgeving. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal SGS uw toestemming vragen alvorens dergelijke activiteiten uit te voeren.

Om u de best mogelijke gepersonaliseerde ervaring te bieden, kan deze communicatie op uw voorkeuren worden afgestemd met behulp van ons abonneegedeelte. Onze gerichte e-mails bevatten e-mailberichten die webbakens, cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om SGS te laten weten of u het bericht opent, leest of verwijdert en welke links u opent. Als u een link opent uit een marketinge-mail die u van SGS ontvangt, gebruikt SGS ook een cookie om bij te houden welke pagina’s u bekijkt en welke inhoud u downloadt van onze websites, zelfs als u niet geregistreerd of ingelogd bent op onze website.

Bovendien kunt u gebruik maken van uw recht om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen door u af te melden voor de e-mails die SGS u stuurt. In dat geval slaat SGS de minimale persoonsgegevens op die SGS nodig heeft om uw afmelding in onze systemen te registreren en zo verder contact te vermijden. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van ons kunt ontvangen, zoals technische updates voor onze producten of diensten, orderbevestigingen, kennisgevingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke berichten.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem contact met ons op via dit formulier: https://www.sgs.com/it-it/informativa-online-sulla-privacy/modulo-relativo-alle-richieste-sulla-privacy