Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over de materie van gegevensbescherming, gelieve te raadplegen onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens op elk gewenst moment zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming gerelateerde kwesties.

Analyse-instrumenten en instrumenten verstrekt door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's, en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Koln

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Vandaar, behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Lagocamp Sas di Flavia Beretta & C.
Via Corsini 3
21061 Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
Italië

Telefoon: +39 - 0332 - 5602 03
E-mail: maccagno@lagocamp.com
Telefax: +39 - 0332 – 561263

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen besluiten neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mail adressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek indient tot verwijdering of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk geoorloofde redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het In het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Onder meer instrumenten van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming perspectief niet-beveiligde niet-EU-landen, in onze website zijn geïntegreerd. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar kunnen worden verwerkt. Wij moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens door te geven aan de veiligheids agentschappen en heeft u als betrokkene geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het is dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse agentschappen (bv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden archiveert. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS OP DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD IS, KUNT U DEZE VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN OM DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME OP ELK MOMENT. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende agentschap, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of arbeidsplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij u de gegevens overdragen die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen geschieden alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderings programma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie over uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, zullen wij meestal tijd nodig om deze bewering te controleren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te rechten, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats in plaats van de vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten moeten worden tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die samen met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd versturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de branche "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessie cookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om te profiteren van bepaalde diensten die worden aangeboden door de derde derde partij aangeboden diensten (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die vereist zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte brengen in combinatie met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Borlabs cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en voor hun documentatie die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna aangeduid als Borlabs).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, dat alle verklaringen of herroepingen van toestemming die u hebt ingevoerd. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De opgeslagen gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons verzoekt deze te wissen, het Borlabs cookie op zelf verwijdert of het doel van de opslag van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan wettelijke verplichtingen die door de wet worden opgelegd. Om de details van het beleid van Borlabs inzake gegevensverwerking te bekijken, gaat u naar https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store.

Wij gebruiken de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs om de verklaringen van toestemming te verkrijgen die wettelijk verplicht zijn voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en alle contactinformatie door ons worden opgeslagen om uw vraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons vraagt om de gegevens te wissen gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit geldt onverminderd onverminderd eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name wat betreft de bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons worden opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als uw aanvraag verband houdt met de vervulling van een contract of is vereist voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegezonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van de gedragspatronen van de gebruiker (bijv. cookies of device fingerprinting). De informatie over het gebruik van de website die door Google wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen voor de optimalisatie van zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten te optimaliseren. Als een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijv. een overeenkomst voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP adres wordt verzonden naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te analyseren uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan de exploitant van deze website andere diensten verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, kunt u de Data Privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Contract gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, om aan de websitebezoeker compatibele advertenties binnen het Google advertentienetwerk te kunnen tonen. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verkregen van derde providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U hebt de mogelijkheid om deze functie functie te allen tijde te deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de "E-Commerce Tracking" functie van Google Analytics. Met behulp van ECommerce-Tracking is de website-exploitant in staat om de aankooppatronen van websitebezoekers te analyseren bezoekers van de website te analyseren met als doel de online-marketingcampagnes van de exploitant te verbeteren. In deze context wordt informatie, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde waarde van de bestellingen, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken van het product en het nemen van de aankoopbeslissing worden bijgehouden. Deze gegevens kunnen door Google worden geconsolideerd onder een transactie ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Archiveringsperiode

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- of incidentniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv, DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Voor details, klik op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

6. Plug-ins en Tools

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van deze website bezoekt waarin een YouTube is ingesloten, wordt een verbinding met de servers van YouTube servers tot stand worden gebracht. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server worden geïnformeerd, welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkennen (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met het doel om de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en om pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om direct uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomst ter zake is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen elk moment worden herroepen.

Voor meer informatie over de manier waarop YouTube met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nlen.